AVÍS LEGAL


Informació sobre els continguts d’aquest web

El contingut d’aquest web té únicament finalitat informativa de caràcter general. Quant a la validesa i l’eficàcia jurídica d’’aquesta informació cal atenir-se en cada cas a la publicació feta als butlletins i Diaris Oficials.
MARINA DE BADALONA, S.A., es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense previ avís els continguts i serveis existents a la web, a introduir-hi nous continguts i a suprimir-ne d’altres.
MARINA DE BADALONA, S.A., no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs ni de la seva interpretació o utilització inadequada.
 
Titularitat del web
 
Dades identificatives del responsable del web:

MARINA DE BADALONA, S.A.
Port Esportiu i Pesquer de Badalona, Ed. Capitania
08912 Badalona
NIF: A-62288154
 
Administració del web
 
Àrea de Gerència
Telèfon: 93 320 75 00
e-mail: dmartinez@marinabadalona.cat

 
Condicions d’accés
 
S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a marinabadalona-sa.es quan hi accedeixi, atès que haver-hi accedit implica la seva lectura i acceptació.
L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ.
MARINA DE BADALONA, S.A., no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels seus serveis.
 
Condicions d’ús
 
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis inclosos en el web marinabadalona-sa.es.
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar, o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de MARINA DE BADALONA, S.A. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de MARINA DE BADALONA, S.A., o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. MARINA DE BADALONA, S.A., no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web.
Finalment, l’usuari haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir en el bon funcionament del web.
 
Drets de propietat intel·lectual i industrial
 
Tots els elements del web marinabadalona-sa.es són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de MARINA DE BADALONA, S.A., (a menys que s’indiqui altra cosa expressament). A tal efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.
 
Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs
 
Es prohibeix expressament establir el vincle amb marinabadalona-sa.es des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.
En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que, MARINA DE BADALONA, S.A., ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que permet la seva inclusió, excepte autorització expressa.
La presència a marinabadalona-sa.es d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant MARINA DE BADALONA, S.A., no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte els continguts, serveis o condicions d’ús del web extern.
 
Política de protecció de dades de caràcter personal
 
D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa als usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies).
El web sol·licita als seus usuaris, en els seus formularis, dades de caràcter personal: noms, cognoms, adreça electrònica, etc…, per poder donar resposta a les seves demandes i informar-los de les promocions existents en cada moment, complint amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades seran integrades als corresponents fitxers informatitzats de MARINA DE BADALONA, S.A., d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.
MARINA DE BADALONA, S.A., garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a MARINA DE BADALONA, S.A., resta assabentat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, dirigint-se al departament de Gerència de MARINA DE BADALONA, S.A., al Port Esportiu i Pesquer de Badalona, Edifici de Capitania, o bé enviant un e-mail a l’adreça electrònica dmartinez@marinabadalona.cat